User Tools

Site Tools


03411-aurelino-leal-la-gi

Aurelino Leal là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 446,45 km², dân số năm 2007 là 14206 người, mật độ 31,82 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03411-aurelino-leal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)