User Tools

Site Tools


03414-aurora-do-par-la-gi

Aurora do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1811,827 km², dân số năm 2007 là 21370 người, mật độ 11,79 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03414-aurora-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)