User Tools

Site Tools


03425-avelino-lopes-la-gi

Avelino Lopes là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1209,379 km², dân số năm 2007 là 11507 người, mật độ 9,51 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03425-avelino-lopes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)