User Tools

Site Tools


03430-axit-pyroligen-la-gi

Axit pyroligenơ
Nhận dạng
Số CAS 8030-97-5
Số EINECS 232-450-0
Thuộc tính
Khối lượng riêng 1.08 g/mL[1]
Điểm nóng chảy
Điểm sôi 99 °C (372 K; 210 °F)
Các nguy hiểm
Phân loại của EU Có hại Xn
Chỉ dẫn R R10-R21-R36/37/38
Chỉ dẫn S

S16

-S26-S36
Điểm bắt lửa 44 °C (111 °F)[1]
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Tham khảo hộp thông tin

Axít piroligenơ hay dấm gỗ là một dung dịch màu sậm, sản xuất từ quá trình cacbon hóa tụ nhiên khi gỗ được nung nóng trong điều kiện kị khí để hình thành than gỗ.

Công thức hóa học chính của Axít piroligenơ là axít axetic, axetôn và methanol. Nó từng được dùng như là một nguyên liệu sản xuất axít axetic. Đồng thời, dấm gỗ thường bao hàm 80-90 phần trăm nước cùng với 200 hợp chất hữu cơ.

Trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ (1861-65), các đầu bếp thuộc Hiệp bang miền Nam thường sử dụng dấm gỗ để thay thế cho nguồn muối ăn khan hiếm trong việc bảo quản thịt cá, tuy nhiên dấm gỗ không tỏ ra hiệu quả bằng.[2]

  1. ^ a ă W296708 Tính chất của axít theo Sigma-Aldrich
  2. ^ Kurlansky, Mark (2002). Salt: A World History. Penguin Books. tr. 267–68. ISBN 0-14-200161-9. 
  • Pyroligneous Acid Definition Page(USGS)
  • AcidWorks
03430-axit-pyroligen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)