User Tools

Site Tools


03498-b-m-ph-ng-o-corse-la-gi

Bướm phượng đảo Corse, tên khoa học Papilio hospiton, là một loài bướm thuộc họ Papilionidae. Loài này được mô tả năm 1839 bởi Guénée.

Loài này chỉ được tìm thấy ở Corse và Sardegna.[2]:326-327

  1. ^ C. van Swaay, I. Wynhoff, R. Verovnik, M. Wiemers, M. López Munguira, D. Maes, M. Sasic, T. Verstrael, M. Warren & J. Settele (2009). “Papilio hospiton”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 3.1. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2011. 
  2. ^ Collins, N. Mark; Collins, Michael G. (1985). Threatened Swallowtails of the World:the IUCN red data book. IUCN Protected Area Programme Series. Gland, Switzerland and Cambridge, U.K.: IUCN. tr. 401 & 8 plates. ISBN 9782880326036. Truy cập 22 tháng 10 năm 2010. 
03498-b-m-ph-ng-o-corse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)