User Tools

Site Tools


03501-b-m-qu-mi-n-i-n-la-gi

Bướm quạ Miến Điện, tên khoa học Papilio mahadeva, là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio mahadeva được mô tả năm 1879 bởi Moore. Loài bướm Papilio mahadeva sinh sống ở [1].

03501-b-m-qu-mi-n-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)