User Tools

Site Tools


03502-b-n-qu-n-s-la-gi

Bán quân sự là một lực lượng quân sự mà cách tổ chức và chức năng của nó tương tự như quân đội chuyên nghiệp, nhưng nó không được coi là một bộ phận của Lực lượng vũ trang thông thường của một quốc gia.[1]

Tùy theo bối cảnh, lực lượng bán quân sự có thể bao gồm:

03502-b-n-qu-n-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)