User Tools

Site Tools


03524-ba-a-da-trai-o-la-gi

Baía da Traição là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 102,364 km², dân số năm 2007 là 7314 người, mật độ 71,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03524-ba-a-da-trai-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)