User Tools

Site Tools


03544-bacurituba-la-gi

Bacurituba là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 674,512 km², dân số năm 2007 là 5434 người, mật độ 8,06 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03544-bacurituba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)