User Tools

Site Tools


03547-baependi-la-gi

Baependi là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 751,748 km², dân số năm 2007 là 18016 người, mật độ 24,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03547-baependi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)