User Tools

Site Tools


03570-baixa-grande-do-ribeiro-la-gi

Baixa Grande do Ribeiro là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 7808,945 km², dân số năm 2007 là 10447 người, mật độ 1,34 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03570-baixa-grande-do-ribeiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)