User Tools

Site Tools


03571-baixa-grande-la-gi

Baixa Grande là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 982,66 km², dân số năm 2007 là 20980 người, mật độ 20,79 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03571-baixa-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)