User Tools

Site Tools


03573-baixo-guandu-la-gi

Baixo Guandu là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 917,888 km², dân số năm 2007 là 28544 người, mật độ 31,11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03573-baixo-guandu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)